INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja

21 czerwca 2010 r. w sali konferencyjnej hotelu Hotel Mercure Unia Lublin, Lublin, al. Racławickie 12 odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością-szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. lubelskiego". W konferencji wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw z województwa lubelskiego którzy uczestniczyli w projekcie. Konferencję prowadził Paweł Zając - Dyrektor Centrum Promocji Biznesu

Na konferencji wystąpili:

Paweł Zając - Dyrektor Centrum Promocji Biznesu
Otwarcie konferencji i podsumowanie projektu

Paweł Zając

Prezentacja

dr inż. Andrzej Pacana
Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością

ISO 9001:2008 jest normą uniwersalną dopasowana do każdego rodzaju działalności i wielkości organizacji. Dlatego też wdrożenie tego systemu może być dostosowane optymalnie do potrzeb firmy ponieważ tylko wtedy spowoduje przejrzystość procedur, ich uporządkowanie, możliwość bieżącej pełnej kontroli, stałe monitorowania procesów. W efekcie prowadzi to do podniesienia jakości produktu finalnego, sposobu funkcjonowania całej organizacji i jej postrzegania.

dr inż. Andrzej Pacana dr inż. Andrzej Pacana

Prezentacja

dr Mariusz Hofman
Dobre praktyki - system zarządzania jakością w praktyce

Wdrożony system zarządzania jakością będzie efektywny tylko wtedy jeśli będzie dostosowany do potrzeb organizacji i będzie prezentował podejście procesowe. W jego funkcjonowanie muszą być zaangażowane nie tylko osoby zarządzające ale także wszyscy pracownicy przy czym zaangażowanie musi być poparte zrozumieniem potrzeby stosowania tego systemu. Tylko takie podejście gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie systemu, jego ciągłe doskonalenie, szybką reakcję i eliminowanie błędów a w efekcie sukces rynkowy.

dr Mariusz Hofman dr Mariusz Hofman

Prezentacja

Sylwester Wilczek
Podsumowanie projektu - audit certyfikacyjny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008

Audit certyfikacyjny dokonuje przeglądu wdrożonych procedur w celu ustalenia potrzeby ich funkcjonowania i ich zgodności z normą. Audit ma przebieg dwuetapowy. Pierwszy etap ma na celu zbadanie stopnia przygotowania organizacji do certyfikowania i jeśli wystąpi taka potrzeba wyeliminowania niezgodności z normą , dokonania niezbędnych korekt aby audit główny mógł się odbyć bez przeszkód. Najczęściej obydwa audity następują bezpośrednio po sobie.

Sylwester Wilczek Sylwester Wilczek

Prezentacja

Wręczenie certyfikatów.

Na zakończenie konferencji wystąpił Pan Krystian Klementowicz - właściciel firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Krystian, który mówił o korzyściach płynących z wdrożenia systemu zarządzania jakością w swojej firmie.

Krystian Klementowicz Krystian Klementowicz


Konferencja promocyjna

7 kwietnia 2009 r. w Sali Konferencyjnej Grand Hotel Lublinianka odbyła się konferencja promująca PROJEKT "Wsparcie szkoleniowo - doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw województwa lubelskiego". zachęcająca kandydatów do uczestnictwa w projekcie. Zgromadziła ona ponad 100 przedstawicieli firm z województwa lubelskiego, zainteresowanych tematyką norm Systemu Zarządzania Jakością ISO. Konferencję prowadził Paweł Zając - Dyrektor Centrum Promocji Biznesu

Konferencja

Pani prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek wygłosiła prelekcję na temat Systemu Zarządzania Jakością jako narzędzia doskonalenia przedsiębiorstwa, przedstawiła istotę jakości, wybrane czynniki sukcesu w warunkach nowej gospodarki, zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością. Normy ISO 9001:2008 to model zarządzania możliwy do wprowadzenia we wszystkich firmach niezależnie od ich wielkości oraz rodzaju działalności. Ważnymi elementami systemu Zarządzania Jakością jest zarządzanie procesowe, dokumentacja i zapisy, zarządzanie zasobami ludzkimi, projektowanie i rozwój oraz audity.

Elżbieta Skrzypek

Prezentacja

dr inż. Andrzej Pacana mówił o etapach wdrażania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008. w tym o przygotowaniu zasobów do wdrażania zarządzania jakością w firmie, o stworzeniu środowiska dla skutecznego wdrożenia Systemu Zarządzania jakością, o prawnych aspektach systemu jakości, o wymaganiach norm systemu zarządzania jakością ISO 9000 i w końcu o samym wdrożeniu systemów zarządzania jakością wg ISO 9001:2008.

Andrzej Pacana

Prezentacja

Pan dr. inż Mirosław Recha wygłosił prelekcję na temat samooceny przedsiębiorstw wg standardów Polskiej Nagrody Jakości, Przedstawiając dziewięć filarów zarządzania przez jakość oraz etapy realizacji procesu samooceny podkreślił ważność elementów przywództwa organizacji.

Mirosław Recha

Prezentacja

O korzyściach wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością oraz dokumentacji tego systemu referowała Pani Anna Radoń-Cholewa.

Anna Radoń-Cholewa

Prezentacja

Omówiła i przedstawiła wzory najważniejszych dokumentów związanych z SZJ - Politykę Jakości oraz Księgę Jakości, a także procedury i instrukcje czyli dokumenty mówiące o tym, jak poszczególne działania powinny być realizowane.

Pani Anna rozwiała mit o niepotrzebnej papierologii, związanej z systemem, a pokazała korzyści wynikające z wdrożenia i dokumentowania SZJ.

Pan Tadeusz Bubeła przedstawił studium przypadku na podstawie jednej z firm województwa lubelskiego, a mianowicie firmy Gumet z Kraśnika, która od momentu wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO. Omawiając proces rozwoju firmy omówił o korzyści jakie zaczerpnęła firma z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Szczególną uwagę zwrócił na te elementy systemu które pozwalają na wczesne rozpoznawanie i wykrywanie błędów, czego rezultatem było brak reklamacji na wyroby firmy, przez ostatnie lata. Wdrożenie Systemu ISO okazało się pomocne również w staraniach o dotacje na inwestycje. Firma została doposażona w nowe maszyny, technologie i sprzęt komputerowy.

Tadeusz Bubeła

Prezentacja

Na zakończenie konferencji Dyrektor Centrum Promocji Biznesu przedstawił Projekt oraz zasady rekrutacji firm do Projektu. Każdy uczestnik otrzymał materiały dotyczące Systemu Zarządzania Jakością oraz komplet formularzy. Zainteresowanie problematyką poruszoną na konferencji oraz samym Projektem było ogromne i jeszcze wiele czasu po jej zakończeniu trwały konsultacje z firmami chętnymi do uczestnictwa.

Paweł Zając

Prezentacja