INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ISO

ISO 9001 to uznany w skali światowej model Systemu Zarządzania Jakością oparty o satysfakcję Klienta, wynikającą ze spełnienia jego wymagań i potrzeb. To model Systemu Zarządzania Jakością koncentrujący się na skuteczności i efektywności procesów gospodarczych pozwalającej na osiągniecie zaplanowanych i pożądanych rezultatów. Norma ISO 9001:2008 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów czy usług zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie do obowiązujących przepisów oraz dążąc do zwiększenia zadowolenia klienta. Jest zbiorem logicznych zasad dobrego zarządzania, opartych na "zdrowym rozsądku" i doświadczeniach tysięcy organizacji .A co najważniejsze - opisuje to co funkcjonuje w organizacji.

Określa proces produkcji czy usługę, jego planowanie, wyznacza kompetencje pracowników, zwracając uwagę na system szkoleń i ich skuteczność. Wskazuje jak monitorować jakość zakupionych materiałów, towarów i usług, wyznacza spójne zasady postępowania z reklamacjami, wskazuje na konieczność badania zadowolenia swoich klientów, zapewnia monitorowanie osiąganych wyników ekonomicznych i wiele innych działań. Wszystkie te aspekty połączone w jeden przejrzysty system, objęty skutecznym nadzorem, odpowiednio analizowany i udokumentowany w określonym zakresie stanowi wspaniałe narzędzie biznesowe do osiągnięcia sukcesu na trudnym rynku. Zastosowanie takiej uniwersalnej konstrukcji ISO 9001:2008 możliwe jest zatem w odniesieniu do organizacji każdego typu, bez względu na to czy zajmuje się handlem, usługami czy tez produkcją.

Norma ISO 9001 nie została zaprojektowana po to, by dawać wskazówki dotyczące pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej, ale po to by umożliwić firmom uporządkowanie organizacji, pomóc w znalezieniu rozwiązań optymalizujących procesy uwzględniając indywidualne sposoby funkcjonowania organizacji przekładając się na rezultaty finansowe.

Sprawny, dobrze zaprojektowany system zarządzania jakością działa niczym dobrze zaprojektowana maszyna, dodatkowy członek zarządu, osobisty pomocnik kierownictwa firmy, na którego można scedować wiele problemów do załatwienia. Pomaga odczytywać obecny stan funkcjonowania organizacji a zarazem patrzeć w przyszłość firmy, realizując jej misje i cele. Doświadczenia przedsiębiorstw, które obrały właśnie taki kierunek rozwoju wyraźnie udowadniają, że jest to właściwa droga do skutecznego podnoszenia produktywności, zwiększania zysków i rozwoju przedsiębiorstwa.

System Zarządzania Jakością opiera się ośmiu zasadach zarządzania, których praktyczne zastosowanie w organizacji, prowadzi do ciągłej poprawy skuteczności i efektywności jej działania:
 1. Koncentracja na kliencie - naszym głównym celem jest zaspokojenie potrzeb klienta, Droga do zysku prowadzi bowiem przez portfel klienta, otwiera się wtedy, gdy oferta firmy satysfakcjonuje klient atak więc Klient jest najważniejszym ogniwem procesu gospodarczego,
 2. Przywództwo - osoby kierujące firmą i procesami wyznaczają cele i kierunki rozwoju firmy, bez zaangażowania i wiodącej roli osób kierujących firmą niemożliwe jest zaangażowania pracowników w rozwój firmy.
 3. Zaangażowanie całej kadry - aby w pełni wykorzystać posiadany przez firmę potencjał każdy z pracowników powinien być zaangażowany i rozumieć potrzebę realizacji zadań, jakie wyznaczone zostały jako cel firmy.
 4. Podejście procesowe - wszystkie działanie podejmowane w ramach firmy są powiązane wzajemnie jako oddziałujące ze sobą procesy.
 5. Podejście systemowe do zarządzania - do każdego działania podchodzimy kompleksowo(należy je zrozumieć i zidentyfikować co daje możliwość zarządzania), jako do zbioru wzajemnie ze sobą powiązanych elementów .
 6. Ciągłe doskonalenie - stosujemy zasadę sprawdzania informacji zwrotnej od klienta w celu ciągłego poprawiania jakości swoich wyrobów i usług.
 7. Oparcie się na faktach - przy podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwagę sprawdzone i przeanalizowane informacje.
 8. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami - aby można było szybko i skutecznie reagować na zmieniające się warunki zewnętrzne współpraca z partnerami musi odbywać się na zasadach zapewniających korzyści obu stronom.
4 etapy wdrożenia SZJ

Naszą pomoc w opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością opisanego normą ISO 9001:2008 przez Państwa Przedsiębiorstwo można podzielić na cztery etapy:

 • Przygotowanie zasobów dla zarządzania jakością w Firmie-stworzenia środowiska dla skutecznego wdrożenia SZJ.
  Wyjaśnienie działań koniecznych dla wdrażania systemu jakości, sporządzenie analiz zasobów niezbędnych do wdrożenia SZJ w firmie.
 • Prawne aspekty Systemów Jakości.
  Zapoznanie się z wymaganiami prawnymi obowiązującymi dla branży(firmy) koniecznych do uwzględnienia w trakcie wdrożenia SZJ, sporządzenie analizy stopnia spełniania wymagań prawnych, których spełnienie pozwoli wdrożyć SZJ.
 • Wymagania norm systemu zarządzania jakością ISO 9000.
  Przeprowadzenie tzw. Auditu otwarcia na zgodność działań prowadzonych w poszczególnych procesach z wymaganiami normy ISO 9001:2008 określającego obszary które należy zmienić przed wdrożeniem SZJ. Ustalenie konkretnych zadań poszczególnym pracownikom i zespołom.
 • Wdrożenie systemów zarządzania jakością wg ISO 9001:2008.
  Przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej do mapowania procesów, wykonanie i opracowanie dokumentacji SZJ ISO 9001:2008 w firmie.

Korzyści przemawiające za wdrożeniem ISO 9001:2008

Wdrożenie systemu zapewnienia jakości i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001: 2008 przynosi szereg wymiernych korzyści zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych:

Korzyści wewnętrzne:

 • Wzrost jakości wyrobów.
 • Uporządkowane i przejrzyste procesy w firmie.
 • Polepszenie obiegu informacji.
 • Zwiększenie efektywności i produktywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów reklamacji poprzez ujawnienie źródeł powstawania wyrobów wadliwych
 • Szybsze wdrażanie nowych pracowników.
 • Jasny podział kompetencji i odpowiedzialności w firmie.
 • Zapewnienie terminowości dostaw i produkcji.
 • Lepsze zarządzanie organizacją.
 • Zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprzez zdefiniowanie obszarów zagrożonych występowaniem pomyłek.

Korzyści zewnętrzne:

 • Lepsze warunki zawierania umów i negocjowania cen.
 • Zwiększenie sprzedaży przy mniejszych kosztach własnych.
 • Zmniejszenie ilości reklamacji.
 • Lepsze postrzeganie jakości wyrobów przez klientów i wzrost ich satysfakcji.
 • Poprawa pozycji firm wśród firm konkurencyjnych.
 • Korzyści marketingowe.
 • Lepsza współpracy z dostawcami.
 • Większe spełnianie wymagań klienta i wzrost wiarygodności firmy.
Korzyści te należy przyrównać do kosztów związanych z wprowadzeniem i certyfikowaniem systemu zarządzania. Biorąc udział w projekcie realizowanym przez naszą firmę koszty te ograniczają się jedynie do kosztów certyfikacji systemu zarządzania.